Polaroid
Позитив
Name: Ivan
Surename: Lushchyk
Age: 16