Позитив
Name: Ivan
Surename: Lushchyk
Age: 16

Polaroid