80s toys - Atari. I still have
HISTORY

polit_1

2.Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні

3.Ринок праці в соціально-економічній системі

4.Модель ринку праці

5.Зайнятість і відтворення робочої сили. Суть і форми зайнятості

6.Відтворення робочої сили

7.Неповна зайнятість і безробіття

8.Господарський механізм, його сутність та елементи

9.Державне регулювання суспільного відтворення та його форми:

10.Фінанси, їх суть та функції. Фінансова система України

11.Державні фінанси та державний б’юджет

12.Боргова політика держави

13.Податкова політика держави

14.Зміст, чинники і типи перехідної економіки

15.Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країни, що розвиваються

16.Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки

17.Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури

18.Світове господарство: сутність та структура (сутність світового господарства та віхи його розвитку, класифікація груп країн світового господарства)

19.Міжнародний поділ праці і спеціалізація (сутність міжнародного поділу праці, міжнародна спеціалізація у світовому господарстві, міжнародна кооперація)

20.Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил (сутність інтернаціоналізації господарських відносин, транснаціоналізація у світовому господарстві)

21.Форми міжнародних економічних відносин

22.Міжнародна торгівля та її економічні основи

23.Сутність і форми міжнародного руху капіталу

24.Міжнародні валютно-фінансові відносини

25.Сутність глобалізацій них процесів

26.(Глобалізація) та її наслідки для економіки країн світу

27.Безпека зовнішньоекономічної діяльності

28.Торговельні відносини з ЄС